donderdag 1 januari 2009

Huishoudelijk Reglement

Naam, duur, zetel en doel

Artikel 1: De vereniging is genaamd: "Heineken Tennisclub Zoeterwoude".
Zij is opgericht 1 oktober 1975 te Zoeterwoude en voor onbepaalde tijd aangegaan.

Artikel 2: De vereniging is gevestigd te Zoeterwoude.

Artikel 3: De vereniging stelt zich ten doel: bevordering van het lawntennisspel.
Dit doel zal zij trachten te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het lawntennisspel;
b. het vormen van een band tussen haar leden;
c. het maken van propaganda voor het lawntennisspel;
d. het verbreiden van de regels van het lawntennisspel onder de leden;
e. alle wettig geoorloofde middelen, welke haar verder ten dienste zullen staan.

Artikel 4. Leden
De vereniging bestaat uit:
a. ereleden
b. seniorleden
c. juniorleden
d. aspirant-leden

Artikel 5. a. Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten aan de vereniging bewezen, op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel
van tenminste vijf stemgerechtigde leden, door een algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

b. Seniorleden zijn employé(e)'s van Heineken of hun huisgenoten, die door het bestuur als zodanig definitief tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten.
Onder huisgenoten te verstaan; man, vrouw en ongehuwde inwonende kinderen tot 21 jaar.

c. Juniorleden zijn employé(e)'s van Heineken of hun huisgenoten, die door het bestuur als zodanig definitief tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten.
Zij moeten in de loop van het verenigingsjaar 15 jaar zijn en in dat jaar niet ouder dan 18 jaar worden.

d. Aspirant-leden zijn kinderen van employé(e)'s (die lid zijn van de vereniging) van Heineken, die door het bestuur als zodanig tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten.
Zij moeten in de loop van het verenigingsjaar 12 jaar zijn en in dat jaar niet ouder dan 14 jaar worden.

Op een afwijzende beslissing n.a.v. een verzoek tot toelating bestaat beroep op de ledenvergadering, die in dat geval tot toelating kan beslissen, echter met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. De toelating door het bestuur en de ledenvergadering geschiedt slechts op een ondertekende, schriftelijke aanvrage, waarin naam, voornamen, adres, geboortedatum en jaar vermeld staat. De aanvraag van een minderjarige moet tevens ondertekend zijn door hen, die de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen.

Artikel 6: Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging aan het bestuur;
c. door contributieschuld;
d. bij beëindiging van het dienstverband bij Heineken;
e. in het jaar dat kinderen 22 worden.

Artikel 7: In de gevallen, genoemd in artikel 6a en 6c eindigt het lidmaatschap onmiddellijk. In het geval genoemd in artikel 6b en 6d eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het verenigingsjaar, waarin de opzegging geschiedt.

Artikel 8: Bij de beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, blijven de verplichtingen van het betrokken lid over dat jaar bestaan.

Artikel 9. Het bestuur kan een lid schorsen voor een maximale periode (= volgende ledenvergadering). Het bestuur kan dan een voorstel doen tot ontzetting uit het lidmaatschap aan de ledenvergadering.

Verenigingsjaar

Artikel 10: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Vergadering

Artikel 11: Ieder jaar wordt tenminste een (1) ledenvergadering gehouden en wel uiterlijk in de maand februari (jaarvergadering).

Andere ledenvergaderingen worden gehouden:

a. wanneer het Bestuur besluit een zodanige vergadering bijeen te roepen;
b. wanneer tenminste een tiende deel van het totaal aantal der stemgerechtigde leden de wens tot het houden van een ledenvergadering schriftelijk aan het Bestuur kenbaar maakt.
De vergadering moet dan gehouden worden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek.
c. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen op een ledenvergadering indien de meerderheid van het bestuur aanwezig is. Een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen is vereist om tot een geldig besluit te komen.
Van tevoren (12 dagen) dienen alle stemgerechtigde leden geïnformeerd te worden over welke punten er gestemd zal worden.

Artikel 12: De agenda van de jaarvergadering vermeldt:

a. notulen van de laatstgehouden ledenvergadering;
b. verslag secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
c. financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
d. vaststellen van de contributie;
e. verkiezing van het bestuur;
f. voorstellen van het bestuur;
g. voorstellen ingediend door leden;
h. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

Artikel 13: Een ledenvergadering wordt opgeroepen met een termijn van tenminste twaalf dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend.
De oproep geschiedt schriftelijk aan allen, die recht van toegang tot de vergadering hebben.

Artikel 14: Toegang tot een ledenvergadering hebben alle leden, met uitzondering van juniorleden en aspirant-leden.
De ereleden en overige leden hebben ieder een stem.
De vergadering heeft het recht van amendement, initiatief en interpellatie.
Indien er een vacature in het Bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat.
Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden vastgesteld.
De secretaris moet twaalf dagen voor de jaarvergadering hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.
Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het Bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

Bestuur

Artikel 15: De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit tenminste drie Heineken-leden, gekozen door de ledenvergadering.
Verkiesbaar tot bestuurslid zijn ereleden en werkende leden.
De bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
De bestuursleden treden jaarlijks af (in de jaarvergadering) maar zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 16: Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechten.
Tegenover derden is de vereniging gebonden door de handtekeningen van twee bestuursleden.

Artikel 17: Het Bestuur verdeelt de werkzaamheden in onderling overleg. Indien daaraan behoefte bestaat, benoemt het Bestuur een Wedstrijdcommissie.

Stemmingen

Artikel 18: Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen gedaan bij meerderheid van stemmen, voorzover in dit reglement niet een andere verhouding is aangegeven. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 19: De leden, met uitzondering van ereleden, betalen een jaarlijkse bijdrage (contributie).
De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar in de jaarvergadering bepaald.
De contributie dient zo snel mogelijk en voor de aanvang van het tennisseizoen te worden voldaan. In het algemeen derhalve voor 1 april.
Waar mogelijk zal de contributie van het betreffende verenigingsjaar automatisch worden ingehouden.
Waar mogelijk zal het introducé geld aan het eind van het verenigingsjaar worden ingehouden.

Slotbepalingen

Artikel 20: Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
Dit kan slechts geschieden, indien het voorstel daartoe tenminste vier weken tevoren aan de leden ter kennis is gebracht.

Artikel 21: Dit huishoudelijk reglement treedt in werking en blijft van kracht tot de volgende herziening van dit reglement.
** laatste herziening is geschied op 18 februari 1998.

Artikel 22: In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement en andere reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur.

Opgemaakt d.d.: 18 februari 1998 te Zoeterwoude.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten