donderdag 1 januari 2009

Afhangen en Speelplan

AFHANGEN:
Bij aankomst dient iedere speler-/ster zijn/haar geldige clubpas op het afhangbord in de hal naast de te spelen tijdsperiode te plaatsen.
Afhangen met een pasje van een ander is niet toegestaan.

Indien de banen bezet zijn, kan voor de eerste vrijkomende tijdsperiode afgehangen worden. Men dient dan wel aanwezig te zijn. Duur tijdsperiode = 1 uur.
Opnieuw afhangen is slechts mogelijk na het verstrijken van de geboekte tijdsperiode.

N.B. I:

Indien men vroeger aanwezig is dan de af te hangen tijdsperiode ingaat, en de banen niet bezet zijn, mag men op zijn vroegst 15 minuten voor aanvang van deze tijdsperiode de baan betreden.
Wil men toch eerder spelen, dan moet men het pasje naast de dan lopende tijdsperiode plaatsen en vervalt een eventuele reservering voor de volgende tijdsperiode.
Indien er anderen staan te wachten mag men niet alleen een baan bezetten en is 5 minuten na aanvang van de afgehangen periode de partner nog niet aanwezig dan dient men de baan weer vrij te geven. D.w.z. men schuift door naar de eerste vrije tijdsperiode.

N.B. II:
Op baan I en III kan op de halve uren worden afgehangen en baan II en IV op de hele uren. Bijv.:

Baan I of III afhangen vanaf 16:15 uur => pasje hangen op 16:30 uur => einde speeltijd om 17:30 uur (of later, als je niet bent afgehangen).
Hang je voor 16:15 je pasje af, dan doe je dit op 15:30 uur (met het risico dat je om 16:30
uur wordt afgehangen).
Voor baan II en IV geldt hetzelfde, maar dan op de hele uren.

Is de afgehangen tijdsperiode verstreken en wil men doorspelen (er zijn geen wachtenden) dan dient men de pasjes te allen tijde te verplaatsen naar de volgende tijdsperiode.
Laat men dit achterwege dan vervalt het recht van spelen.
Afhangen is een verplichte handeling, indien er door een speler/-ster niet wordt afgehangen, dan worden er bij herhaling maatregelen genomen.

ASPIRANTLEDEN (12 T/M 14 JAAR).
Aspirant-leden hebben dezelfde rechten als junioren, met dien verstande dat zij de baan nooit zonder begeleider (junior- of seniorlid) mogen betreden.
N.B.:
Ten aanzien van junior- en aspirant-leden blijven de ouders volledig verantwoordelijk. Het bestuur
behoudt zich het recht voor in te grijpen indien bovengenoemde regeling in de praktijk niet zou voldoen.

INTRODUCE(E)S
Men dient de eigen naam en lidnummer, die op de tennispas vermeld staat, voor aanvang van het spelen te noteren in het zich in het clubgebouw bevindende introducé-boek. Het invullen is verplicht!
Eenmaal per seizoen ontvangen degene die iemand geïntroduceerd hebben een afrekening.
Kosten per introducé zijn € 2,50 per keer.
Bij het niet vooraf invullen van het introducé-boek, zal bij constatering door het bestuur een extra bedrag van € 2,50 per introducé in rekening gebracht worden.

Aspirant-leden mogen niet introduceren. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet worden geïntroduceerd.

Introducé(e)s van senioren en junioren mogen - bij drukke bezetting - maximaal 1 uur per dag spelen. Slechts indien er banen vrij zijn mogen zij langer spelen, waarbij zij echter bij de komst van leden onmiddellijk de baan moeten verlaten.
Op werkdagen (ma. t/m vr.) kan er niet gespeeld worden door introducé(e)s vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur.

TENNISLESSEN
Afhankelijk van het definitieve aantal kandidaten, zal baan 2 gedurende de maanden april en mei, en zo Mogelijk ook nog gedurende de maand juni, voor een bepaald aantal uren worden gereserveerd voor tennislessen van HTCZ-leden. De tijden die voor de tennislessen zijn gereserveerd zijn zichtbaar opgehangen in het clubhuis. Tijdens de vastgestelde lesuren dienen de andere banen vrij te blijven voor niet-lessende leden.
Na afloop van de les mag je je pasje afhangen voor reservering.

GEBRUIK TENNISCOMPLEX
Vanaf 07.00 uur tot 23.00 uur mag het tenniscomplex betreden worden.
De eerste tennisser meldt zich bij de Poortcontrole. Op vertoon van het clubpasje wordt de sleutel van het clubgebouw verstrekt. Als de banen in verband met de slechte weersomstandigheden niet zijn vrijgegeven ( herfst en/of wintermaanden), dan is de sleutel voorzien van een label met het opschrift
"BANEN GESLOTEN" (de banen 1 en 2 kunnen ook tijdens de wintermaanden bespeeld worden).
Voor het ontsteken van de baanverlichting: zie voorschrift in het clubgebouw.

Uiterlijk 23.45 uur verlaat men het tenniscomplex, nadat het clubgebouw goed is nagekeken in verband met brandgevaar, de lichten zijn gedoofd en er is afgesloten. De laatste aanwezige is verplicht het clubgebouw af te sluiten en de sleutels bij de poortcontrole af te geven. Indien u zich niet aan het reglement houdt, dan is het risico voor u zelf.

SCHOONHOUDEN CLUBGEBOUW EN ONDERHOUD BANEN
Men wordt met nadruk verzocht zich aan de in het clubgebouw bevindende voorschriften te houden. Alleen bij maximale medewerking van alle leden blijft het voor iedereen in alle opzichten een plezierige aangelegenheid op het tenniscomplex te vertoeven!

Tijdens kantooruren zal het voorkomen dat de onderhoudsman werkzaamheden aan de baan moet verrichten. Een ieder is dan verplicht zijn aanwijzingen op te volgen.
Dit houdt in de meeste gevallen in, dat er op een baan niet gespeeld kan worden.

N.B.: Met nadruk wordt er op gewezen dat de banen na iedere speelperiode van 1 uur geveegd moeten worden.

EISEN M.B.T. SCHOEISEL / KLEDING.
De gravelbanen mogen uitsluitend met specifieke tennisschoenen worden betreden
(d.w.z. met zo vlak mogelijk, inliggend profiel).
Bestuursleden en de onderhoudsman zijn gerechtigd schoeisel te controleren en te beoordelen. Indien het schoeisel niet voldoet, kan aan de leden de aanwezigheid op de banen worden ontzegd.
Het is tevens verplicht alleen met passende sportkleding op de baan te verschijnen.

HET HANDHAVEN VAN DIT SPEELPLAN IS NIET ALLEEN EEN ZAAK VAN HET BESTUUR, MAAR VAN ONS ALLEMAAL!!!!!

Huishoudelijk Reglement

Naam, duur, zetel en doel

Artikel 1: De vereniging is genaamd: "Heineken Tennisclub Zoeterwoude".
Zij is opgericht 1 oktober 1975 te Zoeterwoude en voor onbepaalde tijd aangegaan.

Artikel 2: De vereniging is gevestigd te Zoeterwoude.

Artikel 3: De vereniging stelt zich ten doel: bevordering van het lawntennisspel.
Dit doel zal zij trachten te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het lawntennisspel;
b. het vormen van een band tussen haar leden;
c. het maken van propaganda voor het lawntennisspel;
d. het verbreiden van de regels van het lawntennisspel onder de leden;
e. alle wettig geoorloofde middelen, welke haar verder ten dienste zullen staan.

Artikel 4. Leden
De vereniging bestaat uit:
a. ereleden
b. seniorleden
c. juniorleden
d. aspirant-leden

Artikel 5. a. Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten aan de vereniging bewezen, op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel
van tenminste vijf stemgerechtigde leden, door een algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

b. Seniorleden zijn employé(e)'s van Heineken of hun huisgenoten, die door het bestuur als zodanig definitief tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten.
Onder huisgenoten te verstaan; man, vrouw en ongehuwde inwonende kinderen tot 21 jaar.

c. Juniorleden zijn employé(e)'s van Heineken of hun huisgenoten, die door het bestuur als zodanig definitief tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten.
Zij moeten in de loop van het verenigingsjaar 15 jaar zijn en in dat jaar niet ouder dan 18 jaar worden.

d. Aspirant-leden zijn kinderen van employé(e)'s (die lid zijn van de vereniging) van Heineken, die door het bestuur als zodanig tot het lidmaatschap van de vereniging zijn toegelaten.
Zij moeten in de loop van het verenigingsjaar 12 jaar zijn en in dat jaar niet ouder dan 14 jaar worden.

Op een afwijzende beslissing n.a.v. een verzoek tot toelating bestaat beroep op de ledenvergadering, die in dat geval tot toelating kan beslissen, echter met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. De toelating door het bestuur en de ledenvergadering geschiedt slechts op een ondertekende, schriftelijke aanvrage, waarin naam, voornamen, adres, geboortedatum en jaar vermeld staat. De aanvraag van een minderjarige moet tevens ondertekend zijn door hen, die de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen.

Artikel 6: Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging aan het bestuur;
c. door contributieschuld;
d. bij beëindiging van het dienstverband bij Heineken;
e. in het jaar dat kinderen 22 worden.

Artikel 7: In de gevallen, genoemd in artikel 6a en 6c eindigt het lidmaatschap onmiddellijk. In het geval genoemd in artikel 6b en 6d eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het verenigingsjaar, waarin de opzegging geschiedt.

Artikel 8: Bij de beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, blijven de verplichtingen van het betrokken lid over dat jaar bestaan.

Artikel 9. Het bestuur kan een lid schorsen voor een maximale periode (= volgende ledenvergadering). Het bestuur kan dan een voorstel doen tot ontzetting uit het lidmaatschap aan de ledenvergadering.

Verenigingsjaar

Artikel 10: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Vergadering

Artikel 11: Ieder jaar wordt tenminste een (1) ledenvergadering gehouden en wel uiterlijk in de maand februari (jaarvergadering).

Andere ledenvergaderingen worden gehouden:

a. wanneer het Bestuur besluit een zodanige vergadering bijeen te roepen;
b. wanneer tenminste een tiende deel van het totaal aantal der stemgerechtigde leden de wens tot het houden van een ledenvergadering schriftelijk aan het Bestuur kenbaar maakt.
De vergadering moet dan gehouden worden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek.
c. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen op een ledenvergadering indien de meerderheid van het bestuur aanwezig is. Een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen is vereist om tot een geldig besluit te komen.
Van tevoren (12 dagen) dienen alle stemgerechtigde leden geïnformeerd te worden over welke punten er gestemd zal worden.

Artikel 12: De agenda van de jaarvergadering vermeldt:

a. notulen van de laatstgehouden ledenvergadering;
b. verslag secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
c. financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
d. vaststellen van de contributie;
e. verkiezing van het bestuur;
f. voorstellen van het bestuur;
g. voorstellen ingediend door leden;
h. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

Artikel 13: Een ledenvergadering wordt opgeroepen met een termijn van tenminste twaalf dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend.
De oproep geschiedt schriftelijk aan allen, die recht van toegang tot de vergadering hebben.

Artikel 14: Toegang tot een ledenvergadering hebben alle leden, met uitzondering van juniorleden en aspirant-leden.
De ereleden en overige leden hebben ieder een stem.
De vergadering heeft het recht van amendement, initiatief en interpellatie.
Indien er een vacature in het Bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat.
Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden vastgesteld.
De secretaris moet twaalf dagen voor de jaarvergadering hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.
Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het Bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

Bestuur

Artikel 15: De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit tenminste drie Heineken-leden, gekozen door de ledenvergadering.
Verkiesbaar tot bestuurslid zijn ereleden en werkende leden.
De bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
De bestuursleden treden jaarlijks af (in de jaarvergadering) maar zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 16: Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechten.
Tegenover derden is de vereniging gebonden door de handtekeningen van twee bestuursleden.

Artikel 17: Het Bestuur verdeelt de werkzaamheden in onderling overleg. Indien daaraan behoefte bestaat, benoemt het Bestuur een Wedstrijdcommissie.

Stemmingen

Artikel 18: Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen gedaan bij meerderheid van stemmen, voorzover in dit reglement niet een andere verhouding is aangegeven. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 19: De leden, met uitzondering van ereleden, betalen een jaarlijkse bijdrage (contributie).
De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar in de jaarvergadering bepaald.
De contributie dient zo snel mogelijk en voor de aanvang van het tennisseizoen te worden voldaan. In het algemeen derhalve voor 1 april.
Waar mogelijk zal de contributie van het betreffende verenigingsjaar automatisch worden ingehouden.
Waar mogelijk zal het introducé geld aan het eind van het verenigingsjaar worden ingehouden.

Slotbepalingen

Artikel 20: Dit huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
Dit kan slechts geschieden, indien het voorstel daartoe tenminste vier weken tevoren aan de leden ter kennis is gebracht.

Artikel 21: Dit huishoudelijk reglement treedt in werking en blijft van kracht tot de volgende herziening van dit reglement.
** laatste herziening is geschied op 18 februari 1998.

Artikel 22: In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement en andere reglementen niet voorzien, beslist het Bestuur.

Opgemaakt d.d.: 18 februari 1998 te Zoeterwoude.

Kalender